Een plan voor het ontwikkelen van onderwijsgebouwen

Vanwege het Klimaatakkoord zijn gemeenten en schoolbesturen verplicht om een integraal huisvestingsplan (IHP) op te stellen bij het ontwikkelen van een nieuw onderwijsgebouw. Dit is verplicht bij het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Dit is van belang om leerlingen en scholieren een kwalitatief goede, gezonde en duurzame onderwijsomgeving te bieden, zowel nu als in de toekomst. Een IHP biedt hier de juiste handvatten voor, omdat daarin de overeenstemming van een gedeelde visie wordt vastgelegd. Een gedeelde visie moet gecreëerd worden aan de hand van een gezamenlijk toekomstperspectief. Dit is van belang om de kwaliteit van de huisvesting te borgen.

Wat is een IHP?

Een IHP legt dus de gedeelde visie tussen gemeenten en schoolbesturen vast. Het kan gezien worden als een koersdocument voor benodigde investeringen in de onderwijshuisvesting. Dit kan zowel ontwikkeld worden voor de korte termijn als voor de lange termijn. Denk hierbij aan een plan voor 4 jaar of een plan voor 16 jaar. Niet alleen gemeenten en schoolbesturen leggen hun ambities vast. Ook eventuele partners, zoals een kinderopvang of jeugdzorg kunnen een bijdrage leveren in het opstellen van gezamenlijke ambities. Wanneer deze gedeelde visie gecreëerd is wordt er een concreet uitvoeringsplan opgesteld, namelijk een IHP.

Wie draagt welke taak?

Gemeenten zijn de verantwoordelijk voor het zorgdragen van de huisvesting van primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Niet alleen nieuwbouw valt hieronder, maar ook uitbreidingen of renovaties. Vanuit de gemeentefonds ontvangen gemeenten geld om dit te kunnen realiseren. Bij iedere nieuwbouw, uitbreiding of renovatie zijn zij verplicht om samen met schoolbesturen een IHP vast te leggen. Het inhoudelijk vormgeven van een IHP wordt gedaan door een speciaal bureau binnen de gemeenten. Naast de taak van de gemeenten zijn schoolbesturen weer verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Van het Rijk ontvangen zij geld om dit kunnen realiseren. Beide partijen zijn verplicht om aan deze taken te voldoen en deze goed te realiseren.